Przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest TRIDENT sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Żytniej 13.

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  • realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów – marketingu bezpośredniego naszych produktów,

  • zawarcie i realizacja zawartych umów.

 3. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nr NIP.

 4. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
  podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, organom administracji na podstawie obowiązujących przepisów

 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Okres przechowywania danych
  Twoje dane przechowujemy przez okres wykonywania marketingu bezpośredniego.

 7. Twoje prawa:
  Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

  3. prawo do usunięcia danych.
   Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać , abyśmy je usunęli.

  4. ograniczenia przetwarzania danych
   Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Toba działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustaleni, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   Sprzeciw marketingowy. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

  6. prawo do przenoszenia danych
   Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej cofnięciem.

 8. informacja o wymogu /dobrowolności podania danych
  Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić przekazania informacji o oferowanych produktach lub odmówić zawarcia umowy.

 9. W związku z przetwarzaniem danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będziemy dokonywać czynności związanych z profilowaniem.